Menu

Postup při koupi rodinného domu

I. Ústní rezervace

•     Pokud máte zájem o některý dům z nabídky, můžete si ho ústně rezervovat. A to na osobní schůzce s prodejcem, kde dostanete podstatné informace týkající se produktu, celkové ceny a smluvních ujednání. Jestliže jste všechny tyto informace již obdrželi, lze si vybranou nemovitost rezervovat také e-mailem.
•     Ústní rezervace je nezávazná a je sjednávána na dobu 5-ti pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. Po obdržení osobních a kontaktních údajů zájemce, zašleme vypracovaný návrh rezervační smlouvy v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu.

II. Písemná rezervace

•     Uzavření Rezervační smlouvy na vybraný dům a zaplacení rezervačního poplatku ve výši 100.000 Kč z kupní ceny nemovitosti. Tento rezervační poplatek je zároveň 1. zálohou podle splátkového harmonogramu, který bude obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
•     Závazná rezervace vzniká vždy až podpisem Rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku.
•     Rezervační poplatek klient uhradí do 5-ti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu prodávajícího, které je uvedeno v Rezervační smlouvě.
•     Písemná rezervace je závazná, tzn., že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá jako náhrada nákladů za neuzavřený obchod.
•     Ve smlouvě je dále stanoveno, že pokud pří podpisu Rezervační smlouvy nejsou ještě vydána všechna stavební povolení a do určitého termínu nenabydou právní moci, je zde možnost od smlouvy odstoupit vč. vrácení rezervačního poplatku.

III.  Zahájení výstavby - Smlouva o budoucí kupní smlouvě

 •     U domů ve výstavbě se uzavírá Smlouva o smlouvě budoucí kupní, jejímiž přílohami jsou popis provedení rodinného domu, dále pohledy a půdorysy stavby a koncept znění navazující kupní smlouvy. Tato smlouva specifikuje předmětný pozemek, prováděnou stavbu, rozsah plnění obou smluvních stran a záležitosti převodu vlastnického práva na klienta.
•     Smlouva stanoví harmonogram a způsob placení kupní ceny dle jednotlivých etap dokončení stavby domu.
•     Smlouva dále stanoví, že cena je pevná a konečná. Důvodem ke změně ceny je pouze objednání příplatkových položek a individuálních úprav na přání klienta. Další možná změna může nastat v důsledku legislativní změny zcela nebo zčásti měnící sazbu DPH oproti sazbě předpokládané smlouvou.
•     Ve smlouvě je dále podrobně řešena problematika předání domu klientovi, převod vlastnictví a záruka za jakost. Smlouva dále stanoví pro obě strany i příp. smluvní pokuty.

Služby pro klienty:

•     náš prodejce je Vám kdykoliv denně k dispozic
•     možnost vedení jednání v anglickém i německém jazyce
•     kontaktní kancelář v centru Mikulova
•     poradíme Vám nejvhodnější variantu při výběru domu
•     zajištění případných požadavků na klientské změny ve Vašem domě
•     našim klientům jsme schopni zajistit zajímavé podmínky úvěrování bez nutnosti návštěvy banky
•     našim klientům poskytujeme bezplatné právní servis včetně advokátní úschovy kupní ceny
•     zajistíme zdarma prodej Vašeho současného bytu nebo domu na dofinancování zbývající části
      kupní ceny nového domu
•     budeme Vás informovat o průběhu stavby
•     umožníme Vám nahlédnout do projektové dokumentace
•     projednáme s Vámi možnosti zabezpečení a pojištění domu

Informace o výstavbě rodinných domů v Mikulově

  • Slide 1 - Prodej domů Mikulov
  • Slide 2 - Prodej domů Mikulov
  • Slide 2 - Prodej domů Mikulov

Lokalita

Zašlete nám poptávku / Zeptejte se na cokoli